Raub

Raub

Raub je jedna od popularnijih igara sa kartama. Reči “Raub” je nemačkog porekla i znači razbojništvo.

U ovoj igri je idealno da učestvuje 2-4 igrača, ali svako igra igru za sebe, bez mogućnosti da se igra u parovima, a igra se odvija u smeru kazaljke na satu.

Činjenice

Igrači2-4
Preporučen uzrast7+
Karte32
PorekloHrvatske
Špil karataKarte sa nemačkim odelima (Standardni špil)

Pravila igre

Raub se igra ili sa standardnim skraćenim špilom od 32 karte (poređane po jačini: A, K, Q, J,10 ,9 ,8, 7) ili sa mađarskim kartama, gde su umesto znakova herc, tref, pik i karo su znakovi tikva, list, žir i srce.

Karte same po sebi nemaju nikakvu bodovnu vrednost već svako nošenje predstavlja jedan poen, bez obzira kojom kartom je odnešeno.

Svakom igraču diler podeli prvo po 2 karte, zatim jednu kartu okreće licem na gore i stavlja između njih (na talon) i potom svakom podeli po još dve karte.

Karta na talonu, koja je okrenuta licem na gore je predlog za aduta.

Šta je adut i kako se određuje?

Postoji nekoliko načina za određivanje aduta:

1. Ukoliko je karta koju je diler okrenuo u toku deljenja sedmica bilo kog znaka, taj znak automatski postaje adut i obavezuje delioca da odnese minimum jednu ruku od ukupno četiri da bi prošao (pod terminom prošao se misli da ne dobije penale).

2. Ukoliko diler okrene neku jaku kartu, (npr. A ili K, ili bilo koju drugu kartu nekog znaka za koju smatra da mu može koristiti u igri), ima pravo da pre nego što pogleda svoje karte odredi taj znak kao adut (odnosno RAUBUJE), pri čemu mora glasno da kaže “Raub” i time obavesti protivnike da je taj znak određen kao adut.

U ovom slučaju diler je dužan da odnese dve ruke. U oba slučaja diler mora da uzme za sebe tu kartu koju je raubovao.

3. Ukoliko diler okrene kartu koja je slaba ili proceni da sa njom ne povećava svoje šanse za pobedom, npr 8,9,10… tada ima pravo da pogleda svoje karte i na osnovu njih proceni da li mu odgovara znak koji je predložen za aduta.

Ukoliko mu ne odgovara, govori “Dalje” i igrač sa njegove desne strane se sledeći pita. Ukoliko ni njemu ne odgovara znak koji je okrenut govori “Dalje” i prenosi se red na sledećeg igrača.

Ako u celom krugu ni jednom igraču ne odgovara znak (ili iz taktičkih razloga ne želi da raubuje, već možda čeka da to učini neko drugi), delilac okreće sledeću kartu licem na gore sa ostatka špila i ponovo se pita.

Ako i u ovom krugu niko ne raubuje, okreće se još jedna karta i ako se ni tada ne odredi adut bacaju se karte, mešajuse pomera za jedan u desno, a upisuje se REFA.

Ukoliko druga ili treća okrenuta karta bude sedmica, pravilo iz prvog scenarija ne važi, odnosno posmatra se kao i svaka druga karta.

Međutim, ukoliko nekom od igrača odgovara znak koji je predložen za aduta, bio on delilac ili neki drugi igrač, kada dođe red na njega da se pita, ima pravo da raubuje pri čemu glasno govori “Raub” ali nema pravo da uzme za sebe tu kartu.

Kartu koja je raubovana ima pravo, ali i nije obavezno da uzme onaj igrač koji kod sebe ima sedmicu u tom znaku i nju menja za kartu koja je dole.

Znači, igrač koji je u ovom načinu raubovao, ima pravo da uzme raubovanu kartu samo ukoliko ima sedmicu u tom znaku koju zamenjuje raubovanom kartom.

I u ovom načinu igre igrač koji je odredio aduta ima obavezu nošenja minimum dve ruke.

Zamena karata

Nakon što je neki znak raubovan, igrači izbacuju one karte za koje misle da su im nepotrebne u toj partiji, stavljajući ih sa strane okrenute licem n dole i te karte više ne učestvuju u toj partiji.

Igrač može da ne izbaci kartu (da zadrži one karte koje su mu u startu podeljene), ili da zameni jednu, dve, tri ili sve četiri karte.

Delilac svakom igraču deli iz ostatka špila onaj broj karata koji je svaki od igrača bacio.

Primer

  • Igraju osobe X, Y, Z i K, gde je X delilac. X ne menja nijednu, Y menja 1, Z 3, a K 2. Dakle X deli osobi Y jednu kartu, igraču Z tri a igraču K dve nove karte. Izuzetak je kada igrač menja sve četiri karte, tada mu diler deli dve karte, potom jednu ali okrenutu licem nagore da je vide ostali igrači, pa još dve karte. Međutim ovo pravilo važi samo za igrača koji prvi po redu menja sve 4 karte (ukoliko postoji više igrača koji menjaju sve 4 karte), dok ostali dobijaju regularno samo 4 karte okrenute licem nadole. Ako samo 1 igrač menja sve 4 karte opet važi pravilo dve licem nadole, jedna licem nagore i dve licem nadole, jer se posmatra kao prvi (u ovom slučaju i jedini) koji menja sve 4 karte. Npr: X menja 2, Y 4, Z ništa i K 4. X dobija dve nove karte, Y dve licem na dole, jednu licem na gore i dve licem na dole, Z ništa i K četiri licem na dole.
  • U slučajevima kada igrač ima 5 karata u ruci pre početka partije (kada promeni 4 karte a dobije 5 jer je prvi menjao sve četiri, ili kada je predlog za aduta sedmica koja se automatski raubuje i mora da je uzme za sebe, ili kada raubuje pre nego što pogleda svoje karte gde takođe mora da uzme raubovanu kartu), tada taj igrač nakon menjanja karata koje je dobio deljenjem mora da izbaci jednu kartu iz ruke za koju misli da mu je najnepotrebnija.
  • U slučaju trećeg scenarija pri određivanju aduta, ako neko od igrača prilikom zamene karata dobije sedmicu u znaku aduta on i dalje ima pravo da nju zameni kartom koja je raubovana (nije obavezan da to učini ukoliko ne želi). Igrač nema pravo da zameni raubovanu kartu ni u jednom slučaju.

Šta je REFE?

Ukoliko niko ne prihvati adutsku boju, posle 3 okrenute karte, piše se „Refe“.

Ispod svih rezultata se podvlači zajednička crta koja označava da se sledeće deljenje boduje dvostruko.

U slučaju da i u njemu niko ne odredi aduta, ponovo se piše Refe.

Pri tome, prvi upisani važi za prvo sledeće deljenje, a drugi za drugo, u kome se bude igralo. Refea može biti i više, a svaki od njih važi samo za po jedno deljenje i pri tome se rezultati uvek dupliraju.

Između Refea se uvek ostavlja prostor, za upis bodova iz prethodno odigranog.
Refe se može pisati na još jedan način: Igrač, koji misli da mu to u tom trenutku odgovara (obično onaj sa najvećim skorom), a dođe na red da deli, jednostavno predaje karte sledećem, pa se piše Refe.

Međutim,to se ne sme izvesti u dva deljenja za redom.

Tok igre

Nakon što je adut određen, igru počinje igrač koji je raubovao. Može početi igru bilo kojom kartom, a ostali igrači su dužni da odgovore na taj znak ukoliko imaju kartu tog znaka u rukama.

Ukoliko svi igrači odgovore istim znakom, ruku nosi onaj igrač čija je karta u tom znaku najjača.

Ako igrač, koji se prvi pita, započne ruku znakom koji nije određen kao adut, svi igrači moraju da odgovore tim znakom ako ga imaju u ruci. Ako neko od igrača nema taj znak, mora baciti kartu koja je u znaku koji je odrećen kao adut. Ukoliko je on jedini koji je bacio adutski znak, on nosi tu ruku i počinje sledeću (bez obzira koje jačine je ta karta).

Ukoliko više igrača nema znak (koji nije adutski) kojim je započeta ruka, tada su svi obavezni da bace po kartu u adutskom znaku. Ruku nosi onaj igrač čija je karta u adutskom znaku najjača.

U slučaju da neki igrač ili više njih nema znak kojim je započeta ruka i nema u rukama ni adutski znak, tada može da izbaci bilo koju kartu iz ruke (naravno preporučuje se da izbaci najslabiju kartu), a ruku nosi ili najjača karta u znaku kojim je započeta ruka ukoliko niko nije bacio kartu u adutskom znaku, ili jedina adutska karta, ili najjača karta u adutskom znaku ukoliko ih je više, u zavisnosti od trenutne situacije.

Ako igrač koji se prvi pita započne ruku kartom u adutskom znaku, svi su opet dužni da odgovore adutskom kartom (kartom u tom znaku). Opet nosi najjača karta. Ukoliko neki igrač nema kartu u adutskom znaku baca bilo koju drugu kartu i ona u toj ruci nema nikakvog uticaja.

Sledeću ruku uvek počinje onaj igrač koji je odneo prethodnu.

Kako se boduje?

Svi igrači počinju sa 21 poenom.

Svaka odnešena ruka predstavlja -1 poena a pobednik je onaj koji prvi dođe do 0 poena.

U jednoj partiji je maksimum -4 poena koje jedan igrač može uzeti.

Igrači koji ne odnesu nijednu ruku u partiji dobijaju 2 poena.

Međutim ukoliko je automatski raubovana sedmica (scenario 1), tada je diler u obavezi da odnese bar jednu ruku, a ukoliko ne odnese nijednu nakon te partije, piše mu se 3 poena.

Ako odnese jednu ruku -1 poen, dve -2, idt. Ako su u pitanju scenario 2 i 3, gde se igrač obavezuje da mora odneti 2 ruke, tada u slučaju da odnese samo jednu ide 3 poena na kraju partije, a ako ne odnese ni jednu 4.

Na refi se sve računa duplo.

Cilj igre

Poenta i cilj igre se ogledaju u tome koji igrač će odneti više ruku.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula