Uno

UNO

Uno predstavlja jednu od najzanimljivijih igara sa kartama, kako deci tako i starijoj populaciji.

Ovo je američka kartaška igra, i za nju se koriste specijalne Uno karte, koje dolaze u pakovanju od 108 karata.

Činjenice

Igrači2-10
Preporučeno od7+
Karte108
Špil karataUno karte

Pravila igre

Svaki igrač dobija po 7 karata od dilera a igru započinje igrač sa njegove leve strane.

Ostale karte se okreću licem nadole i stavljaju na gomilu (gomila za uzimanje karata).

Gornja karta sa gomile za uzimanje karata se okreće i stavlja pored gomile za uzimanje karata i čini osnovu gomile izbačenih karata.

Prvi igrač bira kartu iz ruke, ali ona se mora slagati sa kartom na vrhu gomile izbačenih karata po broju, boji ili značenju.

Prvi igrač stavlja kartu na vrh gomile izbačenih karata i sledeći igrač izbacuje kartu tako da se ona slaže sa kartom prethodnog igrača.

Primer:

 • Ako je gornja karta u gomili za odbacivanje 8 crvene boje, možete odigrati bilo kojom kartom crvene boje, ili kartom bilo koje boje sa brojem 8.
 • Igra se kreće u smeru kazaljke na satu.

U slučaju da je prva okrenuta karta neka od karata sa specijalnim značenjem, igra počinje na sledeći način:

Primer:

 • Wild Draw Four – ova karta se vraća u špil i izvlači se druga karta.
 • Wild – igrač levo od delioca bira boju, a zatim baca kartu.
 • Draw Two – igrač levo od delioca mora da uzme 2 karte i igra se prenosi na sledećeg igrača.
 • Reverse – igru počinje delilac, a nastavlja igrač desno od njega.
 • Skip – igrač levo od delioca se preskače i igra sledeći igrač.

Znaci i simboli Uno karata

Špil Uno karata se sastoji od 108 karata različitih boja, značenja i brojeva.

 • 19 karata dolazi u žutoj boji sa brojevima od 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A.
 • 19 karata dolazi u crvenoj boji sa brojevima od 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A.
 • 19 karata dolazi u zelenoj boji sa brojevima od 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A.
 • 19 karata dolazi u plavoj boji sa brojevima od 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A.
 • 8 karata sa oznakom +2 (Draw Two), po 2 u svakoj boji.
 • 8 karata za obrtanje smera igre (Reverse), po 2 u svakoj boji.
 • 8 karata za preskakanje igrača koji je na redu za igru (Skip), po 2 u svakoj boji.
 • 4 karte sa oznakom Wild Draw Four.

Karte sa specijalnim značenjem

Draw two-Kada se odigra ova karta, sledeći igrač uzima 2 karte i preskače svoj red za igru. Ne može se poništiti značenje ove karte bacanjem druge Draw Two karte.

Bacanjem ove karte igrač navodi sledećeg da uzme dve karte i preskoči svoj red za igru.

ReverseKada se odigra ova karta, okreće se smer igre, dok se ne odigra druga Reverse karta.
SkipOdigravanjem ove karte “preskače” se sledeći igrač. Ne može se poništiti efekat Skip karte bacanjem druge Skip karte.

Nakon što igrač povuče dve karte, ili je preskočen, sledeći igrač može igrati neku od specijalnih karata u istoj boji, bilo koju kartu u boji te karte sa specijalnim značenjem, ili odigrati Wild kartu.

Nakon igranja Reverse karte, sledeći igrač u novom smeru može opet odigrati Reverse kartu i tako vratiti smer igre u prethodni.
WildOve karte mogu biti odigrane na bilo koju boju ili tip karte. Igrač koji baci ovu kartu, može da promeni boju koja se igra ili da odluči da nastavi sa zadatom bojom.

Odigravanje ove karte ne poništava efekat prethodno odigranih karata sa specijalnim značenjem, niti ima drugog efekta na sledećeg igrača osim promene boje igre.

Wild kartu igrač može odigrati, čak i ako ima druge karte koje može da odigra. Ova karta ne mora biti odigrana pre Wild Draw Four karte, kako bi “promenila boju u crnu”, jer Wild karta nema boju dok je pozove igrač koji je bacio ovu kartu.
PrimerOdigrana je crvena šestica. Igrač ima u ruci crvenu četvorku, plavu šesticu, crvenu Reverse i Wild kartu. Iako ima karata u crvenoj boji, igrač može da baci Wild kartu i da odredi boju koja će se dalje igrati. Ne postoje ograničenja u odigravanju Wild karte.
Wild Draw FourOdigravanje ove karte ne samo da daje pravo igraču da odredi boju kojom će se igra dalje nastaviti, nego i prinuđuje sledećeg igrača da uzme 4 karte iz špila za uzimanje karata i preskoči svoj red za igru.

Wild Draw Four karta može biti odigrana samo kada igrač među kartama u ruci nema ni jednu kartu u traženoj boji. Dozvoljeno je da igrač ima kartu sa odgovarajućim brojem, ali različite boje i da odigra Wild Draw Four kartu.

Cilj igre

Cilj ove igre jeste da krajnji pobednik osvoji 500 poena.

Tok igre

Igra se nastavlja tako što svaki igrač baca kartu koja se slaže sa prethodnom po broju ili boji, ili tako što igrač prati uputstva sa karte prethodnog igrača.

Ako u toku igre igrač ne može da odigra ni jednu od svojih karata, mora uzeti jednu kartu sa gomile za uzimanje karata, koju može izbaciti ako se ona slaže sa prethodnom po broju, boji ili značenju.

Ako i posle izvlačenja karte igrač ne može odigrati, na potezu je sledeći igrač.

Dok igrač baca svoju pretposlednju kartu, mora na glas reći reč “UNO” (što znači JEDAN).

Ovim upozorava ostale igrače da je u mogućnosti da završi igru kada sledeći put dođe red na njega.

Ako igrač ne kaže “UNO” do trenutka kada njegova karta dotakne špil za izbacivanje karata, bilo koji drugi igrač može da ga “uhvati”. Ako je igrač “uhvaćen”, odmah mora uzeti dve karte sa špila za uzimanje karata.

Igra se tada nastavlja. Igrač koji nije rekao “UNO” mora biti “uhvaćen” pre nego što sledeći igrač odigra svoju kartu. Ako ne bude “uhvaćen” do tog trenutka, onda je “siguran” i u tom slučaju ne uzima kaznene karte.

Kada igrač odigra poslednju od svojih karata, tada se završava ruka. Računaju se poeni, karte se skupjaju i mešaju, deljenje se prenosi na sledećeg igrača sa leve strane i počinje nova ruka.

Ako je poslednja odigrana karta Draw Two, ili Wild Draw Four, naredni igrač mora uzeti 2, odnosno 4 karte koje se takođe računaju prilikom brojanja.

U slučaju da niko od igrača ne završi do trenutka kada se istroše sve karte sa špila za uzimanje karata, uzima se špil za izbacivanje karata (osim gornje karte), koji se meša i zatim stavlja kao novi špil za uzimanje karata.

Bodovanje karata

Pojedine karte nose i određene poene.

 • Karte 0-9 – nominalna vrednost
 • Draw Two karte – 20 poena
 • Skip karte – 20 poena
 • Wild Draw Four karte – 50 poena
 • Reverse karte – 20 poena
 • Wild karte – 50 poena

Kada neko od igrača završi, svi ostali sabiraju poene u rukama. Igrač koji je završio dobija ovaj zbir poena. Pobednik je onaj ko prvi dostigne 500 poena.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula